O PreGleju
   
  Da bi mladi dramski pisci lahko na svojih dramskih tekstih delali, jih dograjevali in plemenitili, je nujno, da (prvič) te tekste sli�jo in (drugič) s temi teksti stopijo v dialog z igralci, re�serji, nenazadnje pa tudi s publiko. Na podlagi teh izku�nj (prvič) dramsko delo pridobiva na kakovosti in (drugič) razvija se tudi dramski pisec sam. Trenutno slovensko dramatiko ustvarjamo in razvijamo po principu naključja, brez kakr�egakoli instrumentarija. PreGlej posku� zapolniti prav ta manko, s svojo dejavnostjo vzpostavlja temeljne pogoje za razvoj in porast slovenske dramatike. Dramskim piscem mlaj� generacije PreGlej nudi mo�ost za delo na dramskem besedilu in hkrati tudi mo�ost za predstavitev dramskega besedila �r� publiki. PreGlej s svojim programom razvija instrumentarij, ki bo rezultiral v tesnej� povezavi med mlaj� generacijo gledali�ih re�serjev, igralcev in seveda dramatikov. Dolgoročno gledano naj bi to vzpodbudilo sodelovanje med dramatiki in ostalimi gledali�imi ustvarjalci. Na bralne uprizoritve v Gledali�e Glej vabimo umetni�e direktorje, dramaturge, prevajalce, re�serje, urednike literarnih revij in zalo�, producente nevladnih organizacij, publiciste in seveda tudi vso ostalo publiko. S tem naj bi se dramskim delom odprla pot na slovenske gledali�e odre ali v publikacije in hkrati bi mo�ost, ki jo ponuja PreGlej, mobilizirala potencialne pisce.  
 
  Dejavnosti:

1. Bralne uprizoritve
Osrednja dejavnost PreGleja so bralne uprizoritve novonastalih del manj uveljavljenih oz. neuveljavljenih dramskih avtoric in avtorjev. V okviru PreGleja se bo vsako leto izvedlo od 5 do 10 bralnih uprizoritev.
Za vsako bralno uprizoritev izpeljemo 5 do 6 vaj z igralci in re�serjem, vajam pa prisostvuje tudi dramski pisec. Na podlagi dialoga z re�serjem in igralci dramski pisec dobi mo�ost vpogleda v tekst z drugih perspektiv in ga posledično lahko izbolj�je.
Vsaki bralni uprizoritvi sledi pogovor, v katerem poleg dramatika, re�serja in igralcev sodeluje tudi publika. Vsebine pogovorov so (1) bralno uprizorjen tekst, (2) pristop k bralni uprizoritvi kot taki in (3) splo�o o iniciativi PreGlej. Pogovori so namenjeni izbolj�vi vseh treh vsebin.
2. Delo z dramskimi pisci
PreGlej organizira PreGlejev Laboratorij, ki ga izvajamo prek srečanj z dramatiki, re�serji in dramaturgi. Srečanja se dogajajo dvakrat mesečno v Gledali�u Glej �vsako drugo soboto v messecu od 10.00 do 14.00 v pisarni Gledali�a Glej �namenjena pa so prebiranju in analizi dramskih tekstov mladih piscev. V PreGlejevem Laboratoriju dodelujemo tekste � pred samo bralno uprizoritvijo.
3. Mednarodno sodelovanje in izmenjava
Ta dejavnost naj bi rezultirala v: (1) �rjenju slovenske dramatike v druge de�le, (2) bolj�m poznavanju sodobne tuje dramatike, (3) izmenjevanju idej in izku�nj, posledično pa izbolj�vanju dramskega pisanja in nenazadnje organizacijske strukture PreGleja samega.
To dejavnost bo PreGlej izvajal s sodelovanjem v mednarodnih projektih in z izmenjavo dramskih tekstov. Izmenjavo dramskih tekstov bo PreGlej realiziral z bralnimi uprizoritvami. Slovenski dramski teksti bodo bralno uprizorjeni v gledali�ih v tujini, bralno uprizoritev tujih dramskih tekstov pa bo PreGlej realiziral v Gledali�u Glej.

Mo�e smeri razvoja

PreGlej se bo v prihodnosti poskusil ukvarjati tudi z uprizarjanjem novonastalih slovenskih dramskih besedil.
PreGlej bo v prihodnosti iskal mo�osti za izdajanje besedil v knji�i in v elektronski obliki.
PreGlej bo v prihodnosti posku�l razpisati različne natečaje za različne �nre dramatike.
PreGlej bo v prihodnosti iskal mo�osti za sodelovanje z AGRFT in slovenskimi gledali�imi institucijami.

Načela:

Temeljno načelo PreGleja je izbolj�ti kakovost dramskih besedil.
Produkt PreGleja ne bodo bralne uprizoritve, ampak izbolj�na dramska besedila in bolj� pogoji za slovensko dramatiko nasploh.
PreGlej bo posku�l vzpodbujati raznolikost piscev.
PreGlej bo deloval samo na področju dramatike, ne bo se �ril na druga področja.
 
 
   
 

 
 
 NAPOVEDI
 BRALNE UPRIZORITVE
 DRAMSKI TEKSTI
 OBVESTILA
 
 
 OSTALI PROJEKTI
 PREGLEJ
 
 
 
 
 KONTAKT
 
 O PreGleju
 
 MEDIJI